پرسش در مورد محصول #42633

• остеологию – о костях; • миологию – о мышцах; • неврологию с особенным акцентом на функционировани