پرسش در مورد محصول #42633

Можно отметить, что двигатель оснащен подогревом воздуха при холодном запуске от электрического факе