پرسش در مورد محصول #24787

خرید این مانتیور همراه با قاب ارسال میشه؟