پرسش درمورد محصول مانیتور اندروید فابریک خودرو سری P300 (#33389)

آیاp300 رادیودارد؟اگرجواب مثبت است مشخصات آن را اعلام فرمایید.متشکرم